facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Welcome&BeSafe Point

 

Tytuł projektu

Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point

Finansowanie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu

228 974,30 zł

Okres realizacji

5.11.2018-31.10.2020

Jednostka realizująca

Centrum Obsługi Studentów (adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice)

Koordynator projektu

Justyna Szostek – Aksamit (tel: 32 3592032,  e-mail: justyna.szostek@us.edu.pl)

Cel projektu

Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie kompetencji zarządczych, komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych każdego z uczestników oraz kształtowanie wśród pracowników postaw otwartości. Projekt skierowany jest do 120 pracowników administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, w tym pracowników Dziekanatów oraz Administracji ogólnouczelnianej, w tym osób zajmujących się wsparciem procesu rekrutacji na studia oraz materialnym, socjalnym i psychologicznym wsparciem studentów.

Zadania w projekcie

  1. Wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ;
  2. Dostosowanie kanałów informacyjnych UŚ w celu lepszej adaptacji cudzoziemców na UŚ obejmujące tłumaczenie aktów prawnych i wybranych stron internetowych oraz opracowanie materiałów informacyjnych w j. angielskim;
  3. Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa na UŚ obejmujące przeszkolenie pracowników administracyjnych UŚ w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu

Program

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt pozakonkursowy  pt.: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej  i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome  to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

 

-- Rejestracja na wyjazdy  szkoleniowo-studyjne --

-- Rejestracja na szkolenia z zakresu wdrażania polityki bezpieczeństwa --

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.