facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy zagraniczne

Rodzaje wyjazdów

Wniosek W/P - polecenie wyjazdu służbowego - wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę w określonym terminie i miejscu. Wniosek W/P jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających w celu m.in.:

 - uczestnictwa w  konferencjach, kongresach;

- udział w posiedzeniach komitetów, grup roboczych;

- uczestnictwa w targach i wystawach;

- uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych, np. dotyczących prac nad projektem;

- realizacji zadań związanych z prowadzeniem w jednostce organizacyjnej w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi;

- realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych wynikających z zawartej przez uczelnię umowy o realizacji projektu.

Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:

 • diety;
 • przejazd;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu;
 • ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • noclegi;
 • ubezpieczenie;
 • wizę;
 • opłatę konferencyjną;
 • inne, np. bilety wstępu na targi, karnety do biblioteki, itp.;
 • krajową część podróży.

 

W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ należy wypełnić umowę o zwrot kosztów podróży.

 

Wniosek W/S - skierowanie za granicę. Wniosek W/S jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających w celu:

 1. prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;
 2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;
 3. szkoleniowym na:
  1. odbycie części studiów lub części  studiów doktoranckich;
  2. studia podyplomowe;
  3. studia doktoranckie - jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności;
  4. staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne;
  5. kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;
  6. praktyki zawodowe studentów i doktorantów.

 

Osoba wyjeżdżająca może otrzymać następujące świadczenia:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania do wysokosci 1 diety dziennie;
 • ryczałt (dotyczy wyjazdów dydaktycznych);
 • przejazd;
 • ubezpieczenie;
 • wizę;
 • opłatę szkoleniową;

 

Pracownikowi kierowanemu za granicę musi zostać udzielony przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej urlop szkoleniowy płatny jak za urlop wypoczynkowy (wyjazdy do 1 miesiąca).

W przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc urlopu udziela Rektor. Na czas pobytu powyżej 1 miesiąca udzielany jest urlop bezpłatny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy płatny na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Jeżeli wyjazd pracownika następuje w czasie trwania zajęć dydaktycznych, osoba ubiegająca się o wyjazd załącza do Wniosku W/S informację o sposobie organizacji zajęć w tym okresie, potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego.

 

 Podstawy prawne wyjazdów zagranicznych

Polecenie wyjazdu służbowego:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • Zarządzenie nr 30 Rektora UŚ z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczani".

 

Skierowanie za granicę:

 • Uchwała Senatu nr 112/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych
  i szkoleniowych;
 • Zarządzenie nr 32 Rektora UŚ z dnia 21 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych".

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.