facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podróż

Bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe i promowe – zakup biletów jest realizowany wyłącznie przez firmę wybraną w wyniku przetargu:

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.

Telefony: 22 48 33 228;  22 48 33 227; 22 48 33 233
E-mail: us@travelbank.com.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

Help-Desk

Telefon: +48 694 668 068
Numer czynny jest w godzinach 17.00 – 9.00 - wyłącznie do kontaktu w pilnych i awaryjnych sytuacjach.

 • W celu rezerwacji biletu lub wizowania paszportu, prosimy o kontakt z firmą  Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi. Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyjeżdżającej lub dostarczane pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie lub Cieszynie. Osoba wyjeżdżająca nie płaci za bilet. Płatności są realizowane przez DWZ.
 • Podróż samochodem prywatnym - należy wypełnić Wniosek o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodę wyraża Rektor. Po powrocie należy wypełnić Ewidencję przebiegu pojazdu, która jest potwierdzana przez dziekana/kierownika jednostki. 

 

Współpraca z biurem Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.

Zgodnie z umową między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Bankowym Biurem Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.  zawartą dnia 7 grudnia 2017, wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej organizacji zagranicznych podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego. Umowa obejmuje rezerwację, sprzedaż oraz dostawę biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych) oraz wizowanie paszportów.

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zobowiązane jest zapewnić obsługę pracowników telefonicznie przez przynajmniej 8 godzin dziennie telefonicznie (22 48 33 228;  22 48 33 227; 22 48 33 233) oraz poprzez pocztę elektroniczną (us@travelbank.com.pl).

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. udostępnia również stronę internetową umożliwiającą samodzielne wyszukiwanie połączeń: www.travelbank.com.pl, a także czynną 24 godziny na dobę linię telefoniczną helpdesk nr +48 694 668 068, której zadaniem jest umożliwienie dokonania zmian lub rezygnacji z biletów w przypadkach losowych poza godzinami pracy biura.

 

Zasady współpracy:

 

 1. Osoba wyjeżdżająca kontaktuje się z biurem, telefonicznie lub elektronicznie w celu rezerwacji połączenia podając termin realizacji wyjazdu i trasę.

 2. Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. wyszukuje dostępne połączenia i przekazuje je osobie wyjeżdżającej w dogodny dla niej sposób do czterech godzin  od przyjęcia zamówienia. TravelBank odpowiada za skuteczne przekazanie osobie zainteresowanej w/w informacji.

 3. W sytuacji braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego – TravelBank przedstawia każdorazowo propozycję optymalnego planu podróży uwzględniającego ewentualne połączenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży) świadczone w ramach jednej usługi.

 4. TravelBank przesyła wyjeżdżającemu oraz do wiadomości do Działu Współpracy z Zagranicą pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji oraz informuje o terminie wykupu biletu, cenie, limicie bagażu oraz trasie. W przypadku tanich linii lotniczych TravelBank przesyła propozycję trasy, dostępne limity bagażowe, cenę biletu oraz informacje o dodatkowych opłatach za bagaż.

 5. TravelBank informuje wyjeżdżającego o zbliżającym się terminie wykupu biletu.

 6. TravelBank potwierdza możliwość wykupu biletu w Dziale Współpracy z Zagranicą. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza możliwość wykupu biletów w formie elektronicznej w godz. 7.30 - 15.30.

 7. TravelBank dostarcza wyjeżdżającemu, do wiadomości Działu Współpracy z Zagranicą, bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku biletu elektronicznego niezwłocznie po jego wystawieniu lub w wersji papierowej pod wskazany adres do jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, ale nie później niż 72 godziny przez terminem podróży oraz skanu biletu pocztą elektroniczną do Działu Współpracy z Zagranicą. Do czasu dostarczenia biletów nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Osoba wyjeżdżająca może samodzielnie wyszukać połączenie na stronie internetowej/ platformie on-line udostępnianej przez TravelBank i przedstawić go do wykupu.

 9. Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

 10. W szczególnych przypadkach, bilety lotnicze powinny zostać doręczone do punktu obsługi na lotnisku w kraju lub za granicą niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 

UWAGABilety zakupione poza Bankowym Biurem Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. nie będą rozliczane przez DWZ.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której stwierdza się większą niż 5% różnicę w cenie biletu oferowanego przez Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro.

Taki przypadek wymaga jednak udokumentowania.

Prosimy o zgłaszanie do DWZ wszelkich przypadków nieprawidłowości oraz naruszenia umowy.

 

Informacje dodatkowe:

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zobowiązane jest do zabezpieczenia kompleksowej realizacji podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych i informowanie o nich osób wyjeżdżających w terminach, które umożliwią uzyskanie odpowiednich dokumentów (dotyczy wszelkiego rodzaju opłat, np. lotniskowych, podatków, ubezpieczeń, wiz, wiz tranzytowych, obowiązkowych szczepień) , jak również informowania, jeśli przesunięcie terminu wyjazdu (do dwóch/trzech dni wcześniej lub później) wpłynie na obniżenie ceny biletu.

TravelBank ma również obowiązek udzielania osobie wyjeżdżającej wszelkich informacji mających związek z odbywaną podróżą i obowiązkach pasażera, np. konieczność odprawy on-line, limit dopuszczalnego bagażu, wymiary bagażu podręcznego, itp.; zapewnia także wsparcie dla osób wyjeżdżających w sytuacjach awaryjnych, np. strajk, klęski żywiołowe, itp.

Do obowiązków TravelBank należy również poinformowanie osoby wyjeżdżającej, w terminie, który umożliwi uzyskanie odpowiednich dokumentów, jeżeli zrealizowanie wyjazdu wymaga wykupienia dodatkowych usług, których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować (np. wykup miejscówki, dodatkowego ubezpieczenia).

Wizowanie paszportów:

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zobowiązuje się do wizowania paszportów dla osób, które jednocześnie dokonują u Wykonawcy zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub promowych, jak i tych pracowników, studentów i gości Zamawiającego, którzy nie kupują biletu. W przypadku usługi wizowania paszportu, TravelBank dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia z nią termin i miejsce odbioru dokumentów oraz paszportu. Po uzyskaniu wizy TravelBank dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej.

TravelBank zobowiązuje się do doradztwa w wyborze odpowiedniego rodzaju wizy oraz pomocy w wypełnieniu druków i skompletowaniu koniecznych załączników. TravelBank sprawdzi wypełnione formularze wizowe i komplet dokumentów osobie wyjeżdżającej.

 

Kary umowne – wyciąg z umowy:

1. Bez względu na to czy Zamawiający doznał szkody, w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) jeżeli nie doszło do wylotu lub wyjazdu osoby uprawnionej, w dniu umówionym, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości trzykrotności ceny wykupionego biletu

2) jeżeli Zamawiający do dnia wykupu biletu znajdzie wariant podróży:

 • w porównywalnej klasie i standardzie, zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

 • w innej klasie (np. oferowanej przez tanie linie lotnicze), zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

 • bardziej optymalny wariant podróży biorąc pod uwagę m.in. czas oczekiwania na przesiadki, godziny i lotniska wylotów,

  w wysokości ceny za droższy bilet oferowany przez Wykonawcę.

3) za zwłokę w dostarczeniu biletu (§ 5 ust.1 pkt. 6) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień

4) w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z§6 ust. 1 pkt. 5 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek

5) jeżeli Wykonawca doliczył do ceny biletu koszty przewyższające jego faktyczną cenę w liniach lotniczych – w wysokości trzykrotności ceny biletu

6) jeżeli Wykonawca nierzetelnie udzielił informacji osobie wyjeżdżającej (np. możliwości dostępnych połączeń, zasad wizowania paszportów, innych kwestii związanych z realizowaną umową) – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek

7) w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt. 8 i 9 w wysokości 0,1% wartości umowy

8) w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia o posiadaniu członkostwa w zrzeszeniu agentów IATA - w wysokości 2% wartości umowy

9) w przypadku utraty członkostwa w zrzeszeniu agentów IATA w trakcie trwania umowy- w wysokości 1% wartości umowy

10) w przypadku innego naruszenia postanowień umowy w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek

11) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności o których mowa w §1 ust. 9 na podstawie umowę o pracę, w szczególności za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 11 lub dokumentów, o których mowa §1 ust. 12 wlub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 11 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 9 na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie w okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w §1 ust 9, dla której Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę

12) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności określonych w§ 11 ust. 1lub rozwiązania umowy na podstawie §11 ust. 3 pkt 2) – w wysokości 2 % wartości umowy.

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

5. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

6. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

7. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy nie mogą zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 6, zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.