facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podróż

Bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe i promowe – zakup biletów jest realizowany wyłącznie przez firmę wybraną w wyniku przetargu:

 

WhyNotTravel

Telefony: (32) 442 01 75;  (32) 442 01 85
E-mail: uniwersytet.slaski1@whynottravel.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00


Help-Desk

Telefon: +48 570 055 600
Numer czynny jest w godzinach 18.00 – 8.00 - wyłącznie do kontaktu w pilnych i awaryjnych sytuacjach, 

 

  • W celu rezerwacji biletu lub wizowania paszportu, prosimy o kontakt z firmą WhyNotTravel zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi. Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyjeżdżającej lub dostarczane pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach i Sosnowcu. Osoba wyjeżdżająca nie płaci za bilet. Płatności są realizowane przez DWZ.
     
  • Podróż samochodem prywatnym - należy wypełnić Wniosek o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodę wyraża Rektor. Po powrocie należy wypełnić Ewidencję przebiegu pojazdu, która jest potwierdzana przez dziekana/kierownika jednostki. 

 

Współpraca z biurem WhyNotTravel

Zgodnie z umową między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a spółką Why Not Travel zawartą dnia 9 października 2014 wykonawca zobowiązuje się do organizacji zagranicznych podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego. Umowa obejmuje rezerwację, sprzedaż oraz dostawę biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych) oraz wizowanie paszportów.

Spółka Why Not Travel zobowiązana jest zapewnić obsługę pracowników telefonicznie przez przynajmniej 8 godzin dziennie telefonicznie (32 442 01 75, 32 442 01 85), oraz poprzez pocztę elektroniczną (uniwersytet.slaski1@whynotfly.pl, uniwersytet.slaski2@whynotfly.pl, dla biletów kolejowych: koleje@whynotfly.pl).

Why Not Travel udostępnia również stronę internetową umożliwiającą samodzielne wyszukiwanie połączeń: www.whynotfly.pl, a także czynną 24 godziny na dobę linię telefoniczną helpdesk, której zadaniem jest umożliwienie dokonania zmian lub rezygnacji z biletów w przypadkach losowych poza godzinami pracy biura.

 

Zasady współpracy:

  1. Osoba wyjeżdżająca powinna skontaktować się z biurem osobiście, telefonicznie lub elektronicznie w celu rezerwacji dogodnego połączenia. Konieczne jest podanie terminu oraz trasy wyjazdu (miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży). Zgłoszenie rezerwacji zostanie potwierdzone faksem lub elektronicznie.
  2. Why Not Travel wyszukuje dostępne połączenia oraz przekazuje informacje osobie wyjeżdżającej. Wyh Not Travel odpowiada za wyszukanie optymalnego (pod względem ceny i czasu trwania podróży) połączenia do miejsca docelowego. W przypadku braku połączeń lotniczych przedstawi propozycję uwzględniającą ewentualne połaczenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży). Za każdym razem podawane są przynajmniej trzy propozycje. Połączenia może wyszukiwać również osoba wyjeżdżająca poprzez stronę internetową www.whynotfly.pl.
  3. Po wybraniu dogodnego połączenia, Why Not Travel przesyła osobie wyjeżdżającej oraz Działowi Współpracy z Zagranicą potwierdzenie rezerwacji oraz informację o terminie wykupu biletu. Obowiązkiem Why Not Travel jest również poinformowanie wyjeżdżającego o zbliżającym się terminie wykupu oraz potwierdzenie przed wykupem ceny biletu, terminu oraz trasy w Dziale Współpracy z Zagranicą. UWAGA: Warunkiem potwierdzenia wykupu biletu przez DWZ jest złożenie wcześniej poprawnie wypełnionego wniosku wyjazdowego.
  4. Why Not Travel dostarcza osobie wyjeżdżającej bilet – drogą elektroniczną (bilet elektroniczny) lub pod wskazany adres do jednostek Uniwersytetu Śląskiego nie później niż do 72 godzin przed terminem podróży. Bilet elektroniczny wysyłany jest również do wiadomości DWZ. W sytuacji nagłej bilety lotnicze powinny zostać doręczone do punktu obsługi na lotnisku (zarówno w kraju jak i za granicą) niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 

UWAGABilety zakupione poza Why Not Fly nie będą rozliczane przez DWZ.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której stwierdza się większą niż 5% różnicę w cenie biletu oferowanego przez Why Not Travel w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro.

Taki przypadek wymaga jednak udokumentowania.

Prosimy o zgłaszanie do DWZ wszelkich przypadków nieprawidłowości, naruszenia umowy,

 

Informacje dodatkowe:

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

Why not Travel zobowiązane jest do zabezpieczenia kompleksowej realizacji podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych i informowanie o nich osób wyjeżdżających w terminach, które umożliwią uzyskanie odpowiednich dokumentów (dotyczy wszelkiego rodzaju opłat, np. lotniskowych, podatków, ubezpieczeń, wiz, wiz tranzytowych, obowiązkowych szczepień) , jak również informowania, jeśli przesunięcie terminu wyjazdu (do dwóch/trzech dni wcześniej lub później) wpłynie na obniżenie ceny biletu.

Why Not Travel ma również obowiązek udzielania osobie wyjeżdżającej wszelkich informacji mających związek z odbywaną podróżą i obowiązkach pasażera, np. konieczność odprawy on-line, limit dopuszczalnego bagażu, wymiary bagażu podręcznego, itp.; zapewnia także wsparcie dla osób wyjeżdżających w sytuacjach awaryjnych, np. strajk, klęski żywiołowe, itp.

Do obowiązków Why Not Travel należy również poinformowanie osoby wyjeżdżającej, w terminie, który umożliwi uzyskanie odpowiednich dokumentów, jeżeli zrealizowanie wyjazdu wymaga wykupienia dodatkowych usług, których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować (np. wykup miejscówki, dodatkowego ubezpieczenia).

Wizowanie paszportów:

Why Not Travel zobowiązuje się do wizowania paszportów dla osób, które jednocześnie dokonują u Wykonawcy zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub promowych, jak i tych pracowników, studentów i gości Zamawiającego, którzy nie kupują biletu. W przypadku usługi wizowania paszportu, Wykonawca dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia z nią termin i miejsce odbioru dokumentów oraz paszportu. Po uzyskaniu wizy Wykonawca dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej.

W zakresie obowiązków Why Not Travel leży dostarczanie osobie wyjeżdżającej formularzy wizowych, przekazanie dokładnych informacji dotyczących uzyskania wizy oraz dopełnienie niezbędnych formalności wizowych we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym. W przypadku problemów z uzyskaniem wizy Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i osobę wyjeżdżającą.

 

Kary umowne – wyciąg z umowy:

1. Bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w sytuacji:

1) jeżeli nie doszło do wylotu lub wyjazdu osoby uprawnionej, w dniu umówionym, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości trzykrotności ceny biletu;

2) jeżeli Zamawiający do dnia wykupu biletu znajdzie wariant podróży:

a) w porównywalnej klasie i standardzie, zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

b) w innej klasie (np. oferowanej przez tanie linie lotnicze), zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

c) zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę i przedstawi taki bilet do wykupu Wykonawcy,

d) bardziej optymalny wariant podróży biorąc pod uwagę m.in. czas oczekiwania na przesiadki, godziny i lotniska wylotów,

w wysokości ceny za droższy bilet oferowany przez Wykonawcę.

3) za zwłokę w dostarczeniu biletu (§ 5 ust.1 pkt. 6) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień;

4) jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjeżdżającemu informacji o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 5 – w wysokości ceny biletu;

5) jeżeli Wykonawca doliczył do ceny biletu koszty przewyższające jego faktyczną cenę w liniach lotniczych – w wysokości trzykrotności ceny biletu;

6) jeżeli Wykonawca nierzetelnie udzielił informacji osobie wyjeżdżającej (np. możliwości dostępnych połączeń, zasad wizowania paszportów, innych kwestii związanych z realizowaną umową) – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek,

7) w przypadku innego naruszenia postanowień umowy w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek,

8) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 2% wartości umowy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.